Hakkari Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi İmar Planına Esas İmar Ve Parselizasyon Planlarının Hazırlanması Hizmeti Alımı İşi

İlan tarihi: 09.09.2021

HAKKARİ YÜKSEKOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Hakkari Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi İmar Planına Esas İmar Ve Parselizasyon  Planlarının Hazırlanması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin 
a) Adresi:Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Bulak Mah.İstiklal Cad. Hükümet Konağı No:17 Kat:2 Merkez /HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası: 04382116227-04382114948
 
  
2-İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı: Teknik Şartnamede Özellikleri BelirtilenYaklaşık 145 Ha büyüklüğündeki alanda Hakkari Yüksekova Organize Sanayi Bölgesinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Hazırlanması  ve Hakkari Yüksekova Organize Sanayi Bölgesinin Parselasyon Planlarının Hazırlanması İşi
b) Yapılacağı yer:Yüksekova/HAKKARİ
c) Süresi:60(altmış) Takvim Günüdür.
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Hakkari Valiliği 2. Kat Vali Yardımcıları toplantı salonu
b) Tarihi ve saati: 17/09/2021  Cuma Günü Saat:10:00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Dokümanda  verilen  Birim Fiyat  teklif mektubu ve cetveli,

c) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

ç) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belge,

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1 Kamu Veya Özel Sektöre Yapılan Sayısal Kadastro Yapım İşi Veya Her Türlü Aplikasyon Ve Harita Yapım   Hizmet İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Bulak Mah. İstiklal Cad. Hükümet Konağı No:17 Kat:2 Merkez /HAKKARİ adresinde görülebilir. 500,00 (Beş Yüz) TL. karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak firmaların doküman bedeli yatırmaları ve doküman alındı belgelerini almaları zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Bulak Mah. İstiklal Cad. Hükümet Konağı No:17 Kat:2 Merkez /HAKKARİ adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, Birim Teklif bedel üzerinden toplam fiyat vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.